, , ,

,xldfõ k;a;,a .ig f,dalfha Wiu .fia jd¾:dj ìÈkak fkdyels fjhs

fld,U újD; jqfka Wiu k;a;,a .i fkfjhs

 

fld<U .d¨‍ uqjfodr§ Bfha ^24od& rd;%sfha újD; flreKq k;a;,a .i f,dalfha Wiu k;a;,a .i fkdjk nj lf;da,sl úNdjkh kï ixúOdkhla i|yka lrkjd’

fld<U k;a;,a .fia Wi óg¾ 114la f,i jd¾;d jk w;r Tjqka mjikafka 2009 jif¾§ n%iS,fha§ bÈlr we;s k;a;,a .ila f,dalfha Wiu k;a;,a .i fjk njhs’

.skia jd¾;d wkqj tys Wi óg¾ wdikak jYfhka óg¾ 128la jk njo tu ixúOdkh i|yka lrkjd’

f,dalfha Wiu k;a;,a .ig ysñ .skia f,dal jd¾;dj my;ska n,kak

World’s Tallest Christmas Tree
Worlds Tallest Christmas Tree Sri Lanka 1
Worlds Tallest Christmas Tree Sri Lanka 
Sri Lanka’s Tallest Christmas Tree in Galle Face
Sri Lanka’s Tallest Christmas Tree

Leave a Reply