, ,

w¨‍;au úfõl .ekSfï l%uhla f,i mk msáka ;eïîu y÷kajd fohs ^pdhdrEm – ùäfhda&

mK msáka ;eïfnk f,dj mer‚u iïndykh

 

kawa bath herbal relaxation bath

úYd, ,smla u; ;enQ ñksfil=g .s,S iakdkh lsÍug ;rï m%‍udKj;a l,afoarulg j;=r mqrjd ta ;=<g ñksfil= niaijd ,smg fyd¢ka .skaor fhdod ta j;=r r;a l<fyd;a l=ula isÿfõo@ tjekakla olskakl= —hful= mK msáka ;ïnkjd—hehs is;kq fkdwkqudkh’

olskakl=g tfia isf;kduq;a ixpdrl wdl¾Ykh Èkd.;a f,dj mer‚u WKqÈh iïndyk l%‍uhla f,i ie,flk —ldjd nd;a— kï fiajdjla ms,smSkhg meñfKk ixpdrlhska fj; fï whqßka ,nd .;yels jkjd’

A group enjoying a hot bath
in the hot tub
kawa bath – man sitting in the hot tub
kawa bath herbal relaxation bath
kawa bath
relaxation flame bath

Leave a Reply