,

wudhdf.a ujg w;=, wêldßf.ka wu;l fkdjk ;E.a.la ^pdhdrEm&

wudhdf.a ujf.a Wmka Èkh od

Athula Adikari and Wishing Amaya’s Mother

rx.k Ys,amskS wudhd wêldßf.a ujf.a 64 jk WmkaÈkh miq.shod iurkq ,enqjd’

wudhdf.a ujg iqn me;Sug w;=, wêldß o tlaj isáhd

Amaya Adikari Mother’s Birthday
Amaya and Mother
Amaya with friends
Athula Adikari
Athula and Amaya at Mothers birthday

 

Leave a Reply